Наказ Міністерства фінансів України
від 19 квітня 2001 року N 186

Наказ Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 травня 2001 р. за N 389/5580

Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1706), статті 5 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1977) і на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва (далі - спрощений План рахунків), що додається.

2. Установити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства). Суб'єкти підприємницької діяльності спрощений План рахунків застосовують у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382.

3. Передбачити, що облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов'язання підприємства здійснюють з використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185.

4. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань, про доходи і витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснювати відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186.

5. Визначити, що з метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації підприємства вводять до спрощеного Плану рахунків субрахунки, виходячи з призначення рахунків, потреб управління підприємством, використання назв рахунків і субрахунків Плану рахунків, наведеного в пункті 3 цього наказу.

 

Заступник Міністра 

В. М. Матвійчук 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 19 квітня 2001 р. N 186

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 травня 2001 р. за N 389/5580 

 

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва

Синтетичні рахунки 

Призначення  

Код 

Назва 

10 

Основні засоби 

Облік та узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи 

13 

Знос необоротних активів 

Облік та узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів 

14 

Довгострокові фінансові інвестиції 

Облік та узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції 

15 

Капітальні інвестиції 

Облік та узагальнення інформації про капітальні інвестиції 

18 

Інші необоротні активи 

Облік та узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи  

20 

Виробничі запаси 

Облік та узагальнення інформації про сировину й матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні матеріали, будівельні матеріали та матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали, тварин на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати 

23 

Виробництво 

Облік та узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжні виробництва, виробничий брак  

26 

Готова продукція 

Облік та узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку 

30 

Каса 

Облік та узагальнення інформації про грошову готівку та грошові документи  

31 

Рахунки в банках 

Облік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів та грошові кошти в дорозі  

35 

Поточні фінансові інвестиції 

Облік та узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції 

37 

Розрахунки з різними дебіторами 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, з підзвітними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів 

39 

Витрати майбутніх періодів 

Облік та узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів 

40 

Власний капітал 

Облік та узагальнення інформації про статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений і вилучений капітали 

44 

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 

Облік та узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку 

47 

Забезпечення майбутніх витрат і платежів 

Облік та узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження 

55 

Інші довгострокові зобов'язання 

Облік та узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов'язання за облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди та інші довгострокові зобов'язання 

64 

Розрахунки за податками й платежами 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки за податками, обов'язковими платежами, про податкові зобов'язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням та страхуванням майна 

66 

Розрахунки з оплати праці 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці 

68 

Розрахунки за іншими операціями 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками, про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями і розрахунки за іншими операціями  

69 

Доходи майбутніх періодів 

Облік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів 

70 

Доходи  

Облік та узагальнення інформації про доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні і надзвичайні доходи, вирахування з доходу 

79 

Фінансові результати 

Облік та узагальнення інформації про фінансові результати 

84 

Витрати операційної діяльності 

Облік та узагальнення інформації про елементи витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші операційні витрати 

85 

Інші затрати 

Облік та узагальнення інформації про неопераційні витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і надзвичайні витрати 

 

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку у
виробничій сфері 

 
 
В. М. Пархоменко 

Просмотров всего: 208 Просмотров сегодня: 2

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Витяг)

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Витяг)

Про затвердження Порядку ведення реєстру, форм реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації та свідоцтва про реєстрацію суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

Про затвердження Порядку ведення реєстру, форм реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації та свідоцтва про реєстрацію суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування